Announcement
Date
Subject
24/09/2013
Government Process Re-engineering (GPR) या विषयावरील पुणे येथे होणाऱ्या कार्यशाळे बाबत.
15/10/2013
जलसंपदा विभागातील विविध कार्यप्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यास्तव स्थापन केलेल्या Government Process Re-engineering (GPR) गटामार्फत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
16/11/2013
ई-जलसेवा प्रणाली अंतर्गत संकल्पन मोड्युलचे GPR करणेबाबत
03/12/2013
ई-जलसेवा प्रणाली अंतर्गत प्रशिक्षण विषयक (M3) मोड्युलचे GPR करणेबाबत
06/12/2013
ई-जलसेवा प्रणाली अंतर्गत GPR मधील Processes चे प्रमाणीकरण करण्यासाठी कार्यगटाची (Workgroup) नियुक्ती करणेबाबत
17/12/2013
ई-जलसेवा प्रणाली अंतर्गत प्रशिक्षण विषयक (M21) मोड्युलचे GPR करणेबाबत
   
   
 
2006~13 Pravin Kolhe                                         Page Last Updated on 19-04-2015 09:20:58