Water Resources  Civil Engineering Notes  Books
MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा... (Maharashtra Engineering (Civil) Service Examination)

         महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अखत्यारीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधील खालील पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब ही परिक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येते-

याशिवाय मृद व जलसंधारण विभागाच्या खालील पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब ही परिक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येते-

वेतनबॅण्ड व ग्रेड वेतन

विभागांबाबतची व पदांबाबतची माहिती

जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांची रचना व कार्यपध्दती यांची माहिती पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

जलसंपदा विभागसार्वजनिक बांधकाम विभाग या विभागामधील अभियांत्रिकी सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात श्री. के.पी. बक्षी , तत्कालिन प्रधान सचिव, (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवालानुसार सन १९७० च्या नियमांप्रमाणे अभियांत्रिकी सेवा संवर्गाचा आलेख खालील प्रमाणे आहे. यामध्ये संवर्गनिहाय मंजुर पदे व सन २०१० मध्ये कार्यरत पदे यांचा तपशिल दिलेला आहे. अधिक माहितीसाठी सदर अहवाल पाहण्यासाठी क्लिक करा: अभियांत्रिकी सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात श्री. के.पी. बक्षी , तत्कालिन प्रधान सचिव, (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल

सन २०१७ पासुन महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षेबाबत सुधारीत कार्यपध्दती-

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येणारी "महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ" ही परिक्षा "सहायक कार्यकारी अभियंता" व "सहायक आभियंता, श्रेणी-१" या पदांवर उमेदवारांची निवड करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत होती. तर "महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-ब" ही परिक्षा "सहायक अभियंता, श्रेणी-२" या पदांवर उमेदवारांची भरती करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत होती. सन २०१५ पर्यंत या दोन्ही परिक्षा स्वतंत्ररित्या घेण्यात येत होत्या. मात्र सन २०१५ नंतर "महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब" ही परिक्षा "सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ (स्थापत्य)" "सहायक अभियंता, गट-अ (स्थापत्य)" व "सहायक अभियंता, गट-ब (स्थापत्य)" या पदांच्या भरतीसाठी संयुक्तरित्या घेण्यात येत होती. या परिक्षेच्या स्वरुपामध्ये प्रामुख्याने पुर्व परिक्षा व मुख्य परिक्षा अशा दोन पातळ्या होत्या. पुर्व परिक्षेमधुन निवडलेले उमेदवार मुख्य परिक्षेस पात्र होते. मुख्य परिक्षेमधुन पात्र ठरलेले उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात येत होते व त्यानंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना वैद्यकीय चाचणी द्यावी लागत होती. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संबंधित विभागांना उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची शिफारस करण्यात येत असे. अशे शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय विभाग (उदा: जलसंपदा विभाग अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मार्फत नियुक्तीबाबत पत्र देण्यात येत असे व त्यांना १ वर्षाचे प्रशिक्षणासाठी रुजु होण्याचे निर्देश देण्यात येत असे.

 • दि. १५ एप्रिल २०१७ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या नवीन कार्यपध्दतीनुसार, "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त (पुर्व) परिक्षा" ही परिक्षा स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering), यांत्रिकी अभियांत्रिकी (Mechanical Engineering) व विद्युत अभियांत्रिकी (Electrical Engineering) च्या उमेदवारांसाठी संयुक्तरित्या घेण्यात येणार आहे. या पुर्व परिक्षेमध्ये १०० गुणांसाठी १०० वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात येतील. त्यामध्ये मराठी विषयाचे १० प्रश्न, इंग्रजी विषयाचे १० प्रश्न, सामान्य अध्ययन विषयावरील २० प्रश्न तर अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणी यावर ६० प्रश्न असतील. अभियांत्रिकी अभियोग्यता चाचणीचा अभ्यासक्रम पाहिला असता त्यामध्ये Applied Mechanics, Engineering Mechanics, Elements of Civil Engineering, Elements of Mechanical Engineering, Elements of Electrical Engineering या पाच विषयांवर आधारीत प्रश्न असणार आहेत. हे पाचही विषय शैक्षणिक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील प्रथम वर्षातील विषय आहेत. याबाबतचा सविस्तर अभ्यासक्रम या लिंकवर देण्यात आला आहे.

 • उपरोक्त उल्लेख केल्याप्रमाणे स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत अभियंत्यांसाठी संयुक्तरित्या पुर्व परिक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. याशिवाय गट-अ व गट-ब च्या पदांसाठी देखील ही पुर्व परिक्षा संयुक्तरित्या घेण्यात येणार आहे. या परिक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परिक्षेस बसता येईल. या मुख्य परिक्षा स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत अभियंत्यांसाठी वेगवेगळ्या घेण्यात येतील. त्यास अनुक्रमे "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा", "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा", "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा" या नावाने घेण्यात येतील. सदर मुख्य परिक्षा ही उमेदवाराने ज्या विषयाची पदवी प्राप्त केली आहे, त्याच परिक्षेसाठी तो/ती पात्र ठरणार आहे. म्हणजेच स्थापत्य अभियंत्यांना केवळ स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या मुख्य परिक्षेसाठी बसता येईल. या परिक्षेमध्ये संबंधित विषयाचे दोन पेपर असतील. या प्रत्येक पेपरमध्ये १०० प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न असुन त्याचा वेळ दोन तास असणार आहे. प्रत्येक प्रश्नास दोन गुण असुन प्रत्येक पेपरला २०० गुण असतील. अशा प्रकारे मुख्य परिक्षेमध्ये २ पेपर प्रत्येकी २०० गुणांचे असतील.
  या परिक्षेचा अभ्यासक्रम :
  १) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
  २) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
  ३) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
  याबाबत अधिक माहिती खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे-
  https://www.mpsc.gov.in
  http://pravinkolhe.com/academics.html

 • अशा प्रकारे स्थापत्य, यांत्रिकी अथवा विद्युत यामधील संबंधित मुख्य परिक्षेमधुन पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना मुख्य परिक्षेसाठी बोलावण्यात येईल. सदर मुलाखत केवळ ५० गुणांची असुन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संबंधित विभागाकडे शिफारस करताना केवळ मुख्य परिक्षा आणि मुलाखतीचे गुण विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार केली जाते व त्याआधारे संबंधितांना नियुक्तीचे पत्र देण्यात येते.

 • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत), गट-अ व गट ब परिक्षेसाठी सर्व इच्छुक उमेदवारांना मनापासुन शुभेच्छा...!!

पात्रता

निवड प्रक्रिया
 
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मधील सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ (स्थापत्य), सहायक अभियंता, गट-अ (स्थापत्य) व सहायक अभियंता, गट-ब (स्थापत्य) या पदांवर नियुक्तीसाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब केला जातो-
 
१) महाराष्ट्र (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब परिक्षा
 
महाराष्ट्र स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब परिक्षेचे प्रमुख तीन टप्पे असुन ते पुढील प्रमाणे आहेत:
 
 • पूर्व परिक्षा ही मुख्य परिक्षेसाठी उमेदवारांची संख्या विहित मर्यादेत सिमित करण्यासाठी घेण्यात येते. या करिता पूर्व परिक्षेसाठी आयोगाने विहित केलेल्या किमान सीमारेषा (Minimum Cutoff) किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांस मुख्य परिक्षेसाठी पात्र समजण्यात येते. तसेच मुख्य परिक्षेकरिता आयोगाने विहित केलेल्या किमान किंवा अधिक गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांस मुलाखतीसाठी पात्र समजण्यात येते.
 • पूर्व परिक्षेचे गुण अंतिम निवडीच्या वेळी विचारात घेतले जात नाहेत, तसेच प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याने पूर्व परिक्षेचे गुण देखील कळविले जात नाही. एकंदर पूर्व परिक्षा ही केवळ पास किंवा नापास (Qualified or Dis-qualified) हे निश्चित करण्यासाठी घेण्यात येते.
"महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत) संयुक्त (पुर्व) परिक्षा"
 
अ) परिक्षा योजना:

ब) अभ्यासक्रम:
या परिक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा: अभ्यासक्रम
क) परिक्षा केंद्र: सर्वसामान्यपणे ही परीक्षा मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे या चार जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येते.
ड) निकाल:

१.२) मुख्य परिक्षा
 
अ) परिक्षा योजना:
ब) अभ्यासक्रम: १) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
२) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (यांत्रिकी), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
३) "महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत), गट-अ व गट ब (मुख्य) परिक्षा"
क) परीक्षेस प्रवेश:
ड) निकाल:
१.३) मुलाखत
 
 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा, गट-अ व गट-ब परिक्षेच्या मुलाखतीबाबतचे मार्गदर्शन खालील व्हिडिओ मध्ये केलेले आहे-
 
 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा मुलाखत, भाग-१
 
 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा मुलाखत, भाग-२
 

 

१.४) अंतिम निकाल
१.५) शिफारस
अर्ज करण्याची पध्दत

याबाबत सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा:

EXAMINATION DETAILS FROM 2015 ONWARDS

Name of Exam

Department

Number of Posts

Date of Prelim Exam Notification

Date of Prelim Exam

Date of Prelim result

Date of Main Exam Notification

Date of Main Exam

Date of Final result

AEE

AE1

AE2

MCESE-2015

WRD

---

---

126

12.08.2015

(Notification)

25.10.2015

(Question Paper)

7.12.2015

(Answer Key)

(Result)

7.12.2015

(Notification)

9-10 Jan 2016

09.03.2016

14.09.2016

12.04.2018

MERIT List

PWD

---

21

219

MJP

---

---

---

Total (366) =

---

21

245

MCESE-2017

WRD

07

21

65

20.04.2017

(Notification)

09.07.2017

(Question Paper)

7.09.2017

(Answer Key)

(Result)

11.11.2017

(Notification)

17.12.2017

(Que.Paper-1)

(Que.Paper-2)

(Result)

30.04.2019

PWD

23

---

83

MJP

---

---

---

Total (199) =

30

21

148

 

Name of Exam

Department

Number of Posts

Date of Prelim Exam Notification

Date of Prelim Exam

Date of Prelim result

Date of Main Exam Notification

Date of Main Exam

Date of Final result

AEE

AE1

AE2

MESE-2018

WRD-Civil

7

21

65

04.05.2018

(Notification)

08.07.2018

(Question Paper)

06.10.2018

(Answer Key)

(Result)

12.10.2018

(Notification)

25.11.2018

(Que.Paper-1)

(Que.Paper-2)

(Answer Key-Paper-1)

(Answer Key-Paper-2)

(Result)

13.08.2019

(Interview Notification)

(Interview Schedule-1)

PWD-Civil

6

16

35

PWD-Ele

---

---

3

Total (153) =

13

37

103

MESE-2019

WRD-Civil

07

21

553

03.04.2019

(Notification)

23.06.2019

(Question Paper)

05.08.2019

(Answer Key)

 

     

PWD-Civil

06

16

264

PWD-Ele

---

---

16

WCD-Gr A

---

84

---

WCD-Gr B

---

---

194

Total (1161) =

13

121

1027

EARLIER EXAMINATION PATTERN FROM 2009 to 2013
The examination pattern for MECSE was radically changed since MECSE-2011 and major changes were-
 • Online Form Submission.
 • Introduction of Preliminary Examination for screening: Maharashtra Engineering (Civil) Service (Preliminary) Examination (MECSPE) for AEE & AE1 posts along with mains & interview
 • Separate Examination for AE2 posts:-Introduction of Preliminary Examination for screening: Maharashtra Engineering (Civil) Service (Preliminary) Examination (MECSPE) for AE2 posts along with mains & interview. Thus MPSC conducts two seperate exams for:-
1) AEE/AE1:- Prelim (Objective Type,100 Marks) + Main(4 papers, 750 Marks, Subjective) + Interview (100 Marks)
2) AE2:- Prelim (Objective Type,100 Marks) + Main(3 papers, 550 Marks, Objective Type) + Interview (100 Marks)
 
Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination (MECSE)-2011 & 2012 were conducted by the MPSC with revised pattern and summary of the post in various departments and in various cadre is presented below. Also the number of posts for the MECSPE-2013 is shown.

Name of Exam

Depart-ment

Number of Posts

Date of Prelim Exam Notification

Date of Main Exam Notification

Date of Prelim Exam

Date of Main Exam

Date of Final result

Date of Joining

AEE

AE1

AE2

MECSPE-Gr A 2011

WRD

22

52

---

24 Nov 2011

19 Mar 2012 

15 Jan 2012

28 & 29 Apr 2012

12 Feb 2013

MERIT LIST

2 Sept 2013 at (META)

MECSPE-Gr-B 2012

WRD

---

---

245

20 Jun 2012

18 Oct 2012

 5 Aug 2012

15 & 16 Dec 2012

12 Jun 2013

6 Jun 2014 (GR)

MECSPE-Gr-B 2013

WRD

---

---

759

 

22 Jul 2013

 

31 Aug & 1 Sep 2013

29 Mar 2014

24 Dec 2014 (GR)

PWD

---

---

80

 

MJP

---

---

158

 

MECSPE-Gr-A 2013

WRD

96

158

---

13 Sep 2013

19 Dec 2013

20 Oct 2013

11 & 12 Jan 2014

24 Sept 2015

MERIT LIST

Yet to declared

PWD

13

65

---

 

MJP

91

59

---

 

 
EARLIER EXAMINATION PATTERN TILL 2009
Since the hierarchy of posts and their chances for higher posts are as per presented above, take utmost care while quoting the 'Preference for post' in the application form. It can not be altered later on. Also take utmost care for selecting departments.
After year 2000, following Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination (MECSE) were conducted by the MPSC and summary of the post in various departments and in various cadre is presented below-
Year
Number of Posts-WRD
Number of Posts-PWD
Number of Posts-MJP
Date of Exam Notification
Date of Exam
Date of Final result
Date of Joining
AEE
AE1
AE2
AEE
AE1
AE2
AEE
AE1
AE2
MESE-2004
16
135
313
31
84
---
3
4
33
 15 Sep 2004
5 & 6 Feb 2005
14 Nov 2006 
10 Sep 2007
MESE-2007
25
125
306
12
88
66
---
1
2
24 Oct 2007
9 & 10 Feb 2008
18 Dec 2009
1 Sep 2010
MESE-2009
25
70
61
---
---
---
---
---
---
23 Dec 2009
20 & 21 Feb 2010
30 Jul 2011
01 Mar 2012
IMPORTANT POINTS:-
Preliminary exam is just screening test. The marks of Prelim Exam are not intimated. Only those candidates are allowed to appear for the Main Written Exam who qualifies the Preliminary Exam. Only marks of Main Exam and Interview will be considered for merit list. Generally cut-off line for main exam is decided such that there will be 10 to 12 times candidates will be called upon. Cutoff will be different for each post/each category. There is no re-revaluation system for Prelim Exam as it is multiple choice question based and answer key is available on MPSC website for self verification by candidate.
Generally cut-off line for interview is decided such that there will be 2 to 3 times candidates will be called upon and it will be different for each post/each category.
Minimum Marks for Cutoff in Main Exam are as follows-
1) General Candidates           : Min. 35%
2) Backward Class                : Min. 30%
3) Physically Disabled/Players : Min 20%
There are four exam centre for Prelim & Mains Exam: Aurangabad, Mumbai, Nagpur and Pune.
For detailed Instructions:-
1) Instructions for Candidates appearing MECSE
2) Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination-Class-A-Instructions
3) Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination-Class-B-Instructions
Resources for Study:-
Click here for list of reference Books Civil Engineering
Click here for my notes
Click here for presentation on How to top with Minimum study
Click here for feedback/query
Earlier Examination Notifications:-
The copy of notification for the examinations conducted after year 2000 is available here:-
        1) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2004
        2) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B  Examination-2007
        3) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2009
        4) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Preliminary Examination-2011
        5) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Mains Examination-2011
        6) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Preliminary Examination-2012
        7) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Mains Examination-2012
        8) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Preliminary Examination-2013 (NOT AVAILABLE)
        9) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Mains Examination-2013
       10) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Preliminary Examination-2013
       11) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Mains Examination-2013
       12) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B - Preliminary Examination-2015
       13) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B - Mains Examination-2015
Earlier Examination Final Results:-
        1) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2004-WRD
        2) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2007
        3) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2009
        4) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Examination-2011
        5) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Examination-2012
        6) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. B Examination-2013
  7) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A Examination-2013
        8) Maharashtra Engineering (Civil) Services, Gr. A & B Examination-2015 (NOT AVAILABLE)

Question Papers & Answer Key:-

Name of Examination

Question Paper

Answer Key

MECSE-2007 [Class A & B]

Civil Engineering Paper-I

 

Civil Engineering Paper-II

 

Civil Engineering Paper-III

 

MECSE-2009 [Class A & B]

Civil Engineering Paper-I

 

Civil Engineering Paper-II

 

Civil Engineering Paper-III

 

MECSE-2011 [Class A]

Preliminary Examination

Preliminary Examination

Marathi, English & General Knowledge

Marathi, English & General Knowledge

Civil Engineering Paper-I

 

Civil Engineering Paper-II

 

Civil Engineering Paper-III

 

MECSE-2012 [Class B]

Preliminary Examination

Not Conducted

Marathi, English & General Knowledge

Marathi, English & General Knowledge

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-II

Civil Engineering Paper-II

MECSE-2013 [Class A]

Preliminary Examination

Preliminary Examination

Marathi, English & General Knowledge

Marathi, English & General Knowledge

Civil Engineering Paper-I

 

Civil Engineering Paper-II

 

Civil Engineering Paper-III

 

MECSE-2013 [Class B]

Marathi, English & General Knowledge

Marathi, English & General Knowledge

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-II

Civil Engineering Paper-II

MECSE-2015 [Class A]

Preliminary Examination

Preliminary Examination

Main Exam-English & Marathi

Main Exam-English & Marathi

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-I

Civil Engineering Paper-II

Civil Engineering Paper-II

MECSE-2017 [Class A & B]

Preliminary Examination

Preliminary Examination

   
   
   
After Result:-
After declaration of final results, MPSC ask successful candidates to appear for Medical Examination. After that MPSC recommends the list of suitable candidates to respective department and individual department after prior approval issues resolution for joining. There is one year training for AEE & AE1 at Maharashtra Engineering Training Academy, Nasik after completion of which candidates are appointed at various offices in the state of Maharashtra. For AE2, there is no such induction training and they are directly appointed at work. 
A candidate joined in Maharashtra Engineering Service need to clear following examinations-
1) MSCIT or equivalent Exam.
2) Marathi & Hindi Exam (if applicable)
3) Professional Exam.

Appendix:-

1)
Details of functions, duties, powers and organization structure of WRD, PWD & MJP department.
2)
List of universities approved by Maharashtra Public Service Commission for selection of candidate. (General Administration Department, No. RGD-1305/pra.kra. 24/2005/13, Date-12/12/2006.)
3)
Syllabus for Maharashtra Engineering (Civil) Examination, Group A & B
4)
Report for Revision of Service Rules of MES in WRD & PWD-K.P.Bakshi, GAD
5)
Tentative Schedule of MPSC Examinations-2012
6)
Tentative Schedule of MPSC Examinations-2013
7)
Instructions for Candidates appearing MECSE
8)
Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination-Class-A-Instructions
9)
Maharashtra Engineering (Civil) Services Examination-Class-B-Instructions
10)
Information of MPSC-Proactive Disclosure
11)
Bombay Civil Services Classification & Recruitment Rules, dated 01 Sep 1939
12)
Appointment to the Bombay Service of Engineers Class I and Bombay Service of Engineers Class II Procedure and rules regarding the.. dated 29 Apr 1960
13)
Recruitment Rules for appointment to Maharashtra Service of Engineers (I) & (II) dated 14 Feb 1962
14)
Amendment to Rules of Requirement to Maharashtra Service of Engineers (I) & (II) (Civil) dated 26 Nov 1965
15)
Appointment to the Maharashtra Public Health Engineering Service Class I & II, dated 28 Dec 1965
16)
Recruitment Rules for the Posts of Assistant Engineer and Deputy Engineer in Maharashtra Service of Engineers Class I and Class II and Maharashtra Public Health Engineer Service Class I and II dated 19 Feb 1969
17)
Appointment to the Maharashtra Service of Engineers Class – I And Class -II Procedure and Rules Regarding... dated 19 Dec 1970 (English)
18)
Appointment to the Maharashtra Service of Engineers Class – I And Class -II Procedure and Rules Regarding... dated 19 Dec 1970 (Marathi)
19)
Appointment to the Maharashtra Service of Engineers Class–I and Class-II Procedure and Rules regarding... dated 20 Jan 1972
20)
Appointment to the Maharashtra Service of Engineers Class I and Class II–Procedure and Rules regarding.. dated 06 Jun 1978
21)
Assistant Engineers (Civil), Grade-II, in the Maharashtra Service of Engineers Group-B (Recruitment) Rules, 1997 dated 16 Jun 1997
22)
Assistant Engineers’ (Civil), Grade II, in the Maharashtra Service of Engineers, Group B (Recruitment) (Amendment) Rules, 2009 dated 08 Jul 2009
23)
Incorporated Assistant Engineer, Class-2, (Civil), Group-B, Maharashtra Engineering Service, Class-2, dated 04 Aug 2010
The Content of this Document is Distributed under Creative Commons Attribution-ShareAlike    
Page Last Updated on 21-06-2022 15:42:19